646-504-SHUL(7485)
Skip Navigation Links.
Sign Up

Calendar

<November 2018>
SunMonTueWedThuFriSat
1 (23 Cheshvan)

Bavli Menachos 83
Yerushalmi Peah 21
Mishna Shabbas 12:6
Nach Yoel 2
2 (24 Cheshvan)

Bavli Menachos 84
Yerushalmi Peah 22
Mishna Shabbas 13:2
Nach Yoel 3

05:37p  Latest Candlelighting 

3 (25 Cheshvan) Chayei Sarah

המולד ביום ה', 9 שעות, 45 רגעים, 12 חלקים

Bavli Menachos 85
Yerushalmi Peah 23
Mishna Shabbas 13:4
Nach Yoel 4
4 (26 Cheshvan)

Bavli Menachos 86
Yerushalmi Peah 24
Mishna Shabbas 13:6
Nach Amos 1
5 (27 Cheshvan)

Bavli Menachos 87
Yerushalmi Peah 25
Mishna Shabbas 14:1
Nach Amos 2
6 (28 Cheshvan)

Bavli Menachos 88
Yerushalmi Peah 26
Mishna Shabbas 14:3
Nach Amos 3
7 (29 Cheshvan)

Bavli Menachos 89
Yerushalmi Peah 27
Mishna Shabbas 15:1
Nach Amos 4
8 (30 Cheshvan)

יעלה ויבוא

Bavli Menachos 90
Yerushalmi Peah 28
Mishna Shabbas 15:3
Nach Amos 5

02:45a  Molad (Local) 

9 (1 Kislev)

יעלה ויבוא

Bavli Menachos 91
Yerushalmi Peah 29
Mishna Shabbas 16:2
Nach Amos 6

04:29p  Latest Candlelighting 

10 (2 Kislev) Toldos

Bavli Menachos 92
Yerushalmi Peah 30
Mishna Shabbas 16:4
Nach Amos 7
11 (3 Kislev)

Bavli Menachos 93
Yerushalmi Peah 31
Mishna Shabbas 16:6
Nach Amos 8

02:45a  Kiddush Levana Starts 

12 (4 Kislev)

Bavli Menachos 94
Yerushalmi Peah 32
Mishna Shabbas 16:8
Nach Amos 9
13 (5 Kislev)

Bavli Menachos 95
Yerushalmi Peah 33
Mishna Shabbas 17:2
Nach Ovadiah 1
14 (6 Kislev)

Bavli Menachos 96
Yerushalmi Peah 34
Mishna Shabbas 17:4
Nach Michah 1
15 (7 Kislev)

Bavli Menachos 97
Yerushalmi Peah 35
Mishna Shabbas 17:6
Nach Michah 2
16 (8 Kislev)

Bavli Menachos 98
Yerushalmi Peah 36
Mishna Shabbas 17:8
Nach Michah 3

04:23p  Latest Candlelighting 

17 (9 Kislev) Vayeitzei

Bavli Menachos 99
Yerushalmi Peah 37
Mishna Shabbas 18:2
Nach Michah 4
18 (10 Kislev)

Bavli Menachos 100
Yerushalmi Demai 1
Mishna Shabbas 19:1
Nach Michah 5
19 (11 Kislev)

Bavli Menachos 101
Yerushalmi Demai 2
Mishna Shabbas 19:3
Nach Michah 6
20 (12 Kislev)

Bavli Menachos 102
Yerushalmi Demai 3
Mishna Shabbas 19:5
Nach Michah 7
21 (13 Kislev)

Bavli Menachos 103
Yerushalmi Demai 4
Mishna Shabbas 20:1
Nach Nachum 1
22 (14 Kislev)

Bavli Menachos 104
Yerushalmi Demai 5
Mishna Shabbas 20:3
Nach Nachum 2

09:07p  Kiddush Levana Ends 

23 (15 Kislev)

Bavli Menachos 105
Yerushalmi Demai 6
Mishna Shabbas 20:5
Nach Nachum 3

04:18p  Latest Candlelighting 

24 (16 Kislev) Vayishlach

Bavli Menachos 106
Yerushalmi Demai 7
Mishna Shabbas 21:2
Nach Chavakkuk 1
25 (17 Kislev)

Bavli Menachos 107
Yerushalmi Demai 8
Mishna Shabbas 22:1
Nach Chavakkuk 2
26 (18 Kislev)

Bavli Menachos 108
Yerushalmi Demai 9
Mishna Shabbas 22:3
Nach Chavakkuk 3
27 (19 Kislev)

Bavli Menachos 109
Yerushalmi Demai 10
Mishna Shabbas 22:5
Nach Tzephaniah 1
28 (20 Kislev)

Bavli Menachos 110
Yerushalmi Demai 11
Mishna Shabbas 23:1
Nach Tzephaniah 2
29 (21 Kislev)

Bavli Chullin 2
Yerushalmi Demai 12
Mishna Shabbas 23:3
Nach Tzephaniah 3
30 (22 Kislev)

Bavli Chullin 3
Yerushalmi Demai 13
Mishna Shabbas 23:5
Nach Chaggai 1

04:15p  Latest Candlelighting 

<November 2018>
Developed by mi | consulting Powered by E-Gabbai.com